Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Tämä on Aisti Sport ry:n hallituksen luoma toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2023-2024. Toimintakausi alkaa aina 1. kesäkuuta ja päättyy 31. toukokuuta. Toimintasuunnitelmassa on esitelty toiminnan painopisteet, sekä niihin asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös laji- ja toimintakohtaisesti tulevan kauden suunnitelmia. Toimintasuunnitelman tarkoitus on luoda suunnitelma ja pohja toiminnalle, jota noudattamalla Aisti Sport ry:n toiminta edelleen kehittyy.

Aisti Sport ry:n toiminta kaikessa laajuudessaan on kehittynyt ja kasvanut todella nopeasti heti perustamisvuodesta 2017 lähtien. Seura on kehittynyt monilajiseuraksi, jossa voi harrastaa mukana inklusiivisesti vammaiset ja vammattomat vauvasta vaariin. Kehityksestä johtuen uudistamme alkavalle kaudelle toimintasuunnitelman pohjan, jotta se palvelee paremmin erilaisten toimintojen suunnittelua.

Alkuun toimintasuunnitelmassa asetetaan yhdistyksen yleisen toiminnan painopisteet. Painopisteet ovat hallituksen nostamia osa-alueita, joissa kyseisen toimintakauden aikana tavoitellaan muutoksia. Tämän jälkeen tehdään suunnitelmat toimialueittain, jotka ovat tässä toimintasuunnitelmassa painopisteiden jälkeen.

1. Painopisteet

1.1 Viikoittainen toiminta

Tavoite: Kehitetään viikoittaisen toiminnan laatua harrastustoiminnassa.

Toimenpiteet:

 • Rekrytoidaan kaikkeen toimintaan riittävästi ohjaajia tai valmentajia.
 • Järjestetään valmentajatapaamisia lajeittain tai yli lajirajojen, joissa muiden muassa käydään läpi saatuja harrastajapalautteita.
 • Ohjataan ja ohjeistetaan valmentajia sekä ohjaajia tekemään kausisuunnitelmat, huomioiden toimintaan vaikuttavat tapahtumat; turnaukset, leirit tai muut kohderyhmään liittyvät tapahtumat.

1.2 Taloushallinto

Tavoite: Tehdä taloudesta ennakoivampaa ja ajanmukaisempaa.

Toimenpiteet:

 • Laskuttamisen vuosikellon tekeminen.
 • Lisätä aktiivien määrää laskutuksen seuraamiseksi ja laskuttamiseksi rekrytoimalla lisää aktiiveja tai priorisoimalla.
 • Välitilinpäätösten käyttöön ottaminen.

1.3 Vapaaehtoisuus

Tavoite: Kehitetään vapaaehtoisena toimimisen laatua.

Toimenpiteet:

 • Listataan tehtäviä lajialueittain.
 • Jaetaan tehtäviä useammille henkilöille pienempinä palasina.
 • Selkeytetään tehtäväkokonaisuuksia ja roolituksia kirjaamalla tehtävä ja niiden toteutusajat.
 • Lisätään jäsenien osallisuutta rekrytoimalla lisää toimijoita yhdistyksen toimiin.
 • Tehdään toiminnan vuosikello yhdistyksen toiminnasta lajialueittain.

2. Toimialueittaiset suunnitelmat

2.1 Talous ja hallinto

Taloudessa ja hallinnossa jatketaan laskutuksen kehittämistä sekä sen ajanmukaisuutta. Tämä on nostettu toimintakaudella selkeästi tärkeäksi painopisteeksi, koska se on toiminnan toimivuuden kannalta olennainen kulmakivi. Edeltävällä toimintakaudella laskutukseen otettiin toinen vapaaehtoinen toimija mukaan, joka koulutettiin tehtävään. Henkilöitä edelleen koulutetaan ja edistetään ajanmukaisuutta ja ennakoitavuutta laskutuksissa.

Laskuttamiseen käytetään Nummelan tilitoimiston Fennoa-järjestelmää, josta hyödynnetään kaikkia ominaisuuksia. Järjestelmä on toimintakaudella täysin yhteenliitetty pankkijärjestelmään, jolloin saatavat maksut näkyvät ajantasaisesti. Laskutuksen avuksi tehdään vuosikello ja ohjeistetaan toimijat antamaan laskutustiedot ennakoivasti ja heti tarpeen vaatiessa.

Taloutta seurataan ajantasaisemmin pyrkien ottamaan käyttöön välitilinpäätökset. Kartoitetaan tehdäänkö se vuosineljänneksittäin, -kolmanneksittain vai puolivälissä. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan aikaresurssia tiliöidä menot ja tulot aikavälien mukaisesti.

Perustoimintana tehdään asianmukaiset viranomaisilmoitukset, laskutetaan toimintaan osallistuvat tahot ja henkilöt. Lisäksi huolehditaan asianmukaisista toimitiloista, käyttövuoroista ja vakuutuksista. Talousarvio tehdään ylijäämäiseksi, jotta voidaan säilyttää puskuria merkittäviä menoeriä varten.

2.2 Jäsenyys

Jäseneksi hakeutumista helpotetaan tekemällä verkkosivuille lomake, jonka täyttämällä hakija voi kertoa tarvittavat tiedot tehokkaammin. Tämä auttaa uusien jäsenien tietojen kerääntymistä yhteenpaikkaan, mistä tietojen kerääminen jäsenrekisteriin helpottuu. Näin myös hakija saa välittömästi kuittauksen hakemuksen vastaanottamisesta, eikä se jää roikkumaan sähköpostiin. Samalta sivulta löytyvät muun muassa yhdistyksen säännöt  ja jäsenedut.

Perustoimintana jäsenille annetaan hinnan alennuksia harrastustoiminnasta, seuran tuotteista, sekä mainostetaan erilaisia lajikokeiluja. Lisäksi toteutetaan vuosijuhlat ja palkintogaala. Tärkeimpänä toimintana toteutetaan sääntöjen mukaista liikunta- ja urheilutoimintaa.

2.3 Maalipallo

Maalipallossa osallistutaan kansallisiin sarjoihin kolmella joukkueella avoimeen SM-sarjaan ja kahdella joukkueella miesten SM-sarjaan. Tapauskohtaisesti pyrkimys osallistua Super European Goalball League- ja Super European Women’s Goalball League -sarjoihin. Lisäksi kartoitetaan ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistua muihin kansainvälisiin turnauksiin tilaisuuden tullen.

Viikoittain järjestetään kolme harjoitusta, huomioiden erilaiset taitotasot. Viikoittaisen valmennuksen tasoa kehitetään lajitaitoja edistäväksi, jossa huomioitaisiin paremmin yksilön tarpeet. Toiminnassa parannetaan myös rytmittämistä, huomioiden kilpailut ja leirit jo kauden alkaessa.  Toiminnan painopisteisiin kuuluvaa viikoittaista toimintaa kehitetään järjestämällä joukkueenjohtajien ja valmentajien tapaamisia, joissa voidaan parantaa toiminnan laatua.

2.4 Näkövammaiskiekko

Järjestetään viikoittaista harjoitustoimintaa yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset (HUN) ry:n kanssa. Tarjotaan harrastajille valmennusta, lainavarusteita ja pelivälineitä. Mahdollistetaan harrastamiseen kokonaisuudessaan hyvät puitteet kehittäen toimintaa säännöllisesti harrastajia ja valmentajia kuunnellen. Järjestetään vuosittainen valtakunnallinen näkövammaiskiekkoleiri tilanteeseen sopivassa urheilukeskuksessa, sekä tarjotaan harrastajille mahdollisuuksia myös kansainvälisiin tapahtumiin osallistumiseen. Suunnitellaan Kanadan kansalliseen näkövammaiskiekkoturnaukseen osallistumista kevään 2023 tavoin myös vuonna 2024. Seurataan ja etsitään vaihtoehtoja erilaisille tapahtumille isompien jääkiekkoseurojen ja tahojen kanssa, sekä toteutetaan sellainen yhteistyön löytyessä.

2.5 Sokkopingis

Järjestetään viikoittaista toimintaa Myyrmäki-hallilla huomioiden erilaiset taitotasot. Harjoitusolosuhteita kehitetään kuuntelemalla harrastajia ja vastuuhenkilöitä, sekä parantamalla olosuhteita muun muassa mahdollistamalla kaksi samanaikaisesti käytettävää pelihuonetta. Sokkopingiksessä tehdään ensimmäisen aktiivisen vuoden jäljiltä laskutoimet hinnoittelun kohtuullistamiseksi. Kartoitetaan mahdollisuuksia seuralle oman pöydän hankkimiseksi ja tähän saatavilla olevien avustuksien löytämiseksi.

Myyrmäki-hallin käytön kokeilua leiri- ja  turnauskäytössä jatketaan.

2.6 Näkövammaisjalkapallo

Toteutetaan inklusiivista näkövammaisjalkapalloa kesäkautena kesä-elokuun ajan, kerran viikossa. Viikoittaista toimintaa kehitetään yhdessä harrastajien ja valmentajien kanssa, jotta jokainen voi harrastaa näkövammaisjalkapalloa mielekkäästi. Valmentaja/valmentajat voivat kehittää toimintaa yhdessä hallituksen, lajivastuullisen tai harrastajien kanssa ja myös mahdollisissa koko seuran valmentajatapaamisissa.

2.7 Tiedotus ja markkinointi

Aisti Sport ry:n tiedotusta ylläpidetään yhdistyksen kaikissa tiedotuskanavissa; verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, WhatsAppissa ja sidosryhmien tiedotuskanavissa. Yhdistyksen sosiaalisen median kanavia ovat Facebook-, Instagram- ja YouTube-tilit. Jäsenistön sisäistä tiedottamista toteutetaan WhatsApp-ryhmässä, johon on kutsuttu jokainen seuran jäsen. Julkista tiedottamista toteutetaan verkkosivuilla, sosiaalisen median sekä sidosryhmien kanavissa.

Aistisport.com -verkkosivustolle tuotetaan säännöllisesti sisältöä, ja sivustoa pidetään ajankohtaisena palvelunkäyttäjiä palvellen. Sosiaalisen median kanavissa julkaistaan säännöllisesti seuran toimintaa markkinoivaa sekä muutoin kiinnostavaa, innostavaa ja positiivisella tavalla ilmaistua sisältöä. YouTube-kanavan ylläpitämistä toteutetaan vähintään sillä tasolla, että kartoitetaan aina uusien videosisältöjen mahdollisuutta kanavalle. Sidosryhmille jaetaan sähköpostitse tai muita kanavia pitkin tietoa seuran toiminnasta ja tapahtumista, jotta sidosryhmät voivat markkinoida Aisti Sport ry:n toimintaa sopivalle kohderyhmälle. Aisti Sport ry:n käyttämät tiedotuskanavat toimivat yhtenäisesti ja sisältö on toisiaan tukevaa eri kanavien välillä. Seuran slogan “meillä kaikilla on unelma” näkyy seuran tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Tiedotusta ja markkinointia ylläpitää useampi kuin yksi henkilö.

Seurataan mahdollisuuksia ja etsitään niin uusia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita kuin myös ylläpidetään olemassa olevia kumppanuuksia seuran taloudellisena tukena ja Aistin tunnettuuden kehittämiseksi. Kumppanuuksissa huolehditaan sopimusten mukaisesta viestinnästä niin julkisesti ulospäin kuin sisäisesti yksityisviestein kumppanien ja seuran välillä. Julkisessa viestinnässä nostetaan kumppanuuksia näkyville sopimusten mukaan, ja varmistetaan että seuran tarjoamat lajikokeilut sekä yleisesti myytävät tuotteet ja palvelut näkyvät ulospäin.

2.8 Varainhankinta

Varoja kerätään jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, sekä myydään varainhankintatuotteita. Näiden lisäksi järjestetään lajikokeiluja ja hankitaan yhteistyökumppanuuksia. Yhdistyksen järjestämät turnaukset ja leirit toteutetaan taloudellisesti kannattavana.

Varoja hankitaan hyödyntäen Vantaan kaupungin avustusmuotoja. Toimintakaudella 2022-2023 päättyi aiemmin Vantaan hyödynnetty Vantaan kaupungin yleisavustus erityisryhmien liikuntaan. Avustuksen korvaa soveltavan liikunnan avustusmuoto. Vantaan avustusmuotojen lisäksi hyödynnetään näkövammaistoimintaan kohdistettuja säätiöitä ja muita hyödynnettäviä toimijoita, kuten Tukilinjan starttistipendi. Yleiseen toimintaan kohdistettuja palkintostipendejä haetaan aktiivisesti, joita myöntää mm. Olympiakomitea.

2.9 Lapset ja nuoret

Järjestetään viikoittaista toimintaa Aisti Play ja Aisti Games ryhmissä. Aisti Play toteuttaa kaksi inklusiivista ryhmää, jotka toteutetaan ikäjakaumalla nuoremmat/vanhemmat. Aisti Games toteuttaa pallokerhon, jossa harrastetaan muusta lajivalikoimasta tuttuja pelejä. Lisäksi näkövammaiskiekkoa voi harrastaa lapsille ja nuorille suunnatulla vuorolla. Kartoitetaan mahdollisuutta ja suunnitellaan lapsille ja nuorille kohdistetun leiritoiminnan (Aisti Games Camp) jatkamista.…

Vastuuohjaaja- ja apuohjaajrooleissa on tulossa poisjääntejä toiminnasta. Ohjaajien rekrytointi on toimintakauden alkaessa ensimmäinen tehtävä, jotta toimintaa voidaan toteuttaa.

2.10 Muut lajit ja lajikokeilut

Järjestetään tapauskohtaisesti erilaisia lajikokeiluja tai mainostetaan sidosryhmien toteuttamia tapahtumia. Kokeiluilla edistetään jäsenien liikunnallisuutta ja sen monipuolisuutta. Kokeilut järjestetään huomioiden muu ydintoiminta, jotta resurssit ja vapaaehtoisten jaksaminen ei häiriintyisi. Lajikokeiluilla pyritään edistämään erityisesti omaehtoista liikunnallisuutta ja aktiivisuutta elämässä tuoden erilaisia liikuntamahdollisuuksia tietoisuuteen. Uusien lajikokeilujen ei lähtökohtaisesti ole tarve tulla osaksi seuran viikoittaista toimintaa.

Lajikokeiluja järjestetään myös sidosryhmille, yhteisöille, yhteistyökumppaneille ja yrityksille osana varainhankintaa. Kyseisissä tapahtumissa lähtökohtaisena tavoitteena on kerätä varoja seuran toimintaan ja ne toteutetaan taloudellisesti kannattavasti.

Konkreettisena omaehtoisen liikunnan edistämisenä luodaan ohjeistus näkövammaisten harrastamiseksi. Tuodaan verkkosivuille sisältöä, josta käy ilmi tietoa omaehtoisen harrastamisen kehittämiseksi.

2.11 Tapahtumat

Järjestetään koko yhteisön tapahtumana sääntömääräinen vuosikokous, jonka yhteydessä toteutuu vuosijuhla ja palkintogaala. Laji- ja toimintakohtaisesti järjestetään pikkujouluja sekä muita yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia.

Toiminnan esittelemiseksi ja markkinoimiseksi osallistutaan kutsuttuna erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kyseisissä tapahtumissa käytetään tarkkaa harkintaa, jotta ydintoiminta ei häiriinny. Isoissa esittelytapahtumissa huomioidaan muut lajien ja toimintojen tapahtumat. Toimintavuoden aikana toteutetaan kaksi (2 kpl) isompaa esittelytapahtumaa, jotka vaativat monia henkilöresursseja. Tämän ylittävän tapahtumamäärän kohdalla harkitaan tarkasti osallistumista, ja vaaditaan suuri hyöty seuran jäsenille tai sen taloudelle. Pieniä yhden tai kahden henkilön järjestämiä tapahtumia voidaan tehdä enemmän, jotka harkitaan aina tapauskohtaisesti.