Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Tämä on Aisti Sport ry:n hallituksen luoma toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2022–2023. Toimintakausi alkaa aina 1. kesäkuuta ja päättyy 31. toukokuuta. Toimintasuunnitelmassa on esitelty toiminnan painopisteet, sekä niihin asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelman tarkoitus on luoda suunnitelma ja pohja toiminnalle, jota noudattamalla toiminta kehittyy.

Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet

Painopiste 1. Yhdistystoiminta

Tavoite 1.  Tasapainoinen talous

Toimenpiteet: Tavoitteena on sijoittaa hankittuja varoja uusiin toimintoihin, toimintaan ja toimitiloihin sekä kerätä vuoden aikana takaisin puskuri juoksevia menoja varten.

Tavoite 2. Hallituksen ja muiden hallinnon tehtävien kartoittaminen sekä jakaminen toiminnan tehostamiseksi.

Toimenpiteet: Hallituksen järjestäytymiskokouksessa listataan yhdistystoiminnan tehtäviä, joita jaetaan hallituksen sekä muun hallinnonjäsenien kesken. Tehtäviä jaetaan tasaisesti läpi toimintakauden, jotta tehtävät eivät kuormita ketään liikaa ja toiminnan kehittyminen voidaan taata. Hankitaan tarvittaessa lisää toimijoita hallintoon. Toiminnan kasvaessa perustetaan työryhmät tai vastuulliset henkilöt lajeittain toiminnan kehittämiseksi.

Tavoite 3.  Taloushallinnan kehittäminen

Toimenpiteet: Hankitaan lisää henkilöresursseja talouden hallintaan. Konkreettisena tehtävänä tositteiden järjestyksessä pito. Järjestetyn taloushallinnan järjestelmän tehokas käyttö laajenevan ja kehittyvän toiminnan vuoksi.

Tavoite 4. Toimitilojen taloudellinen kehittäminen

Toimenpiteet: Kulurakennetta kehitetään tukemaan paremmin taloutta. Kehitetään edullisten tilojen hankintaa yhdistykselle. Optimoidaan hankittujen varastotilojen käyttö.

Painopiste 2. Maalipallo ja muu harrastustoiminta

Tavoite 1. Osallistua kansallisiin maalipallosarjoihin kaudella 2022-2023.

Toimenpiteet: Osallistutaan Kansallisten maalipallosarjojen SM-sarjaan joukkueilla Aisti Sport ja Aisti Revolution sekä avoimeen SM-sarjaan joukkueilla Aisti Open sekä Aisti Inclusion. Lisäksi osallistutaan naisten kansalliseen SM-turnaukseen.

Tavoite 2. Kehittää lajiharjoitustoimintaa

Toimenpiteet: Kehitetään maalipallon viikkoharjoittelun kahta säännöllistä ja aktiivista viikkoharjoitusta, joissa on vakituiset tuomarit ja/tai ohjaajat. Selvitetään kolmannen vuoron mahdollisuus, minkä tarkoitus olisi palvella paremmin eritasoisten harjoittelua. Kehitetään maalipallon viikkoharjoituksiin toimintatavat, joilla huomioidaan pelaajien tasoerot. Järjestetään säännöllistä näkövammaiskiekkoharjoittelua. Jatketaan aikuisille ja nuorille suunnatun näkövammaisjalkapallon viikoittaista harjoitusvuoroa, ja kartoitetaan tarvetta talvivuorolle. Ylläpidetään lajeissa palkallinen valmennustaso ja avustus. Mahdollistetaan sokkopingiksen viikoittainen ja ympärivuotinen harjoittelu pääkaupunkiseudulla tarpeen mukaan.

Tavoite 3. Osallistua kansainväliseen urheilutoimintaan.

Toimenpiteet: Osallistutaan Aisti Sport -joukkueella Super European Goalball League -sarjaan miesten ja naisten sarjassa. Kartoitetaan mahdollisuuksia ja kiinnostusta osallistua myös muihin kansainvälisiin turnauksiin, kuten Malmö Open, sekä osallistutaan kiinnostuksen mukaan muuhunkin kansainväliseen maalipallotoimintaan. Tarjotaan näkövammaiskiekon harrastajille myös mahdollisuus hakeutua kansainvälisille näkövammaisten jääkiekon harjoitusleireille tai turnauksiin.

Painopiste 3. Lapset ja nuoret

Tavoite 1. Lisätä näkövammaisten lasten liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia.

Toimenpiteet: Järjestetään Aisti Play -lasten liikuntakerho. Jatketaan yhdistyksen hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää näkövammaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, toteuttamista. Hankkeen avulla pidetään yllä viikoittaiset ryhmät maalipalloon, näkövammaisjalkapalloon ja näkövammaiskiekkoon, sekä mahdollistetaan näihin liittyen leiritystä lapsille.

Tavoite 2. Kehittää lasten ja nuorten toimintaa näkövammaisurheilussa.

Toimenpiteet: Kartoitetaan uudelleen mahdollisuus järjestää lapsille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen maalipalloturnaus, joka ei edellisellä toimintakaudella toteutunut. Kehitetään näkövammaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia osallistua valtakunnallisesti näkövammaisurheilulajeihin näkövammaisjalkapallo- ja näkövammaiskiekkoleiritapahtumien kautta.

Tavoite 3. Rekrytoida lasten ja nuorten toimintaan toimijoita.

Toimenpiteet: Ylläpidetään henkilöiden määrää valmentajina viikkoharjoituksissa ja matalan kynnyksen turnauksissa, sekä kehitetään toimijoiden osaamista.

Painopiste 4. Tiedotus ja markkinointi

Tavoite 1. Verkkosivujen kestävä ylläpito ja ajankohtainen sisällöntuottaminen

Toimenpiteet: Sivuilla julkaistaan säännöllisesti ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tehtävää hoitaa vastuuhenkilö tai useampia henkilöitä.

Tavoite 2. Somekanavien aktiivisuus ja löydettävyyden kehittäminen

Toimenpiteet: Julkaistaessa verkkosivuilla ajankohtaista tietoa mainostetaan asiaa sosiaalisessa mediassa, joita yhdistyksellä ovat Facebook- ja Instagram-tilit. Tuotetaan somekanaviin kiinnostavaa materiaalia järjestämästämme toiminnasta. Ylläpidetään seuran YouTube-tiliä. Kartoitetaan mahdollisen uutiskirjeen hyötyjä jäsenistölle.

Tavoite 3. Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja ylläpitäminen seuran toiminnan taloudellisena tukena

Toimenpiteet: Myydään verkkosivuilta mainospaikkaa ja näkyvyyttä tarjoten myös yhdistyksen osaamista mahdollisille yhteistyökumppaneille saadaksemme taloudellista tukea toiminnan taustalle.

Tavoite 4. Tiedotetaan jäsenistöä seuran toiminnasta toimintakauden aikana pitääksemme jäsenistö tietoisena yhdistyksen tapahtumista

Toimenpiteet: Kutsutaan jokainen yhdistyksen jäsen seuran WhatsApp-ryhmään, jonka kautta tiedotetaan seuran toiminnasta ja tapahtumista. Keskusteluryhmä on reaaliaikainen kanava saavuttaa seuran julkiset tiedotteet, mutta sitä käytetään myös pelkkään sisäiseen tiedotukseen.

Tavoite 5. Yhdistyksen toiminnan ja palveluiden sekä tuotteiden tiedottaminen ja mainostaminen ulkopuolisille

Toimenpiteet: Tiedotetaan ja mainostetaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksista osallistua yhdistyksen toimintaan, sekä ostaa yhdistyksen tuotteita tai palveluita.