Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt on päivitetty 11.7.2020 Aisti Sport ry:n vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Nämä ovat Aisti Sport ry:n patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät viralliset säännöt.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aisti Sport ja sen kotipaikka on Vantaa.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää vammaisurheilulaji maalipalloa, jonka tehtävänä on edistää inkluusiota näkövammaisten ja vammattomien henkilöiden välillä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsenkuntansa terveyttä ja hyvinvointia osallistavalla toimintaympäristöllä lisäten ja kehittäen näkövammaisten harrastusmahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää maalipallo-, urheilu-ja muita liikuntatapahtumia sekä koulutustilaisuuksia -hankkii tarvittavia välineitä lajin harrastamiseen ja markkinointiin -järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
  • kehittää näkövammaisten jääkiekon, näkövammaiskiekon, harrastusmahdollisuuksia
  • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Varainhankintana yhdistys voi tuottaa tuotteita tai palvelutuotteita sekä periä jäsenmaksuja. Tuotteet ovat yhdistyksen tunnuksella merkittyjä asusteita tai muita yhdistyksen välineitä. Palvelutuotteet ovat yhdistyksen urheilu-ja konsultaatio- tai vapaa-ajan tapahtumia. Tapahtumien yhteydessä voidaan järjestää myös oheistoimintaa kuten viihteelliset aktiviteetit, arvonnat tai kanttiinipalvelut. Tuotteista ja palvelutuotteista saadut tuotot ohjataan suoraan yhdistyksen tarkoituksenmukaiseen toimintaan.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi, mikäli haluaa tukea toimintaa tai ei tule hyväksytyksi varsinaiseksi jäseneksi. Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa, mutta kannatusjäsen on oikeutettu jäsenetuihin yhdistyksen tuotteissa tai palveluissa.

4. Liittymis-, harjoitus- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Maalipallon tai muun toiminnan harrastamis- ja kausimaksun päättää hallitus.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on Kesäkuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden toukokuun viimeiseen päivään ja sen toimikausi astuu voimaan kevätkokouksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu ajanmukainen jäsenrekisterin pitäminen jäsenkunnasta ja heidän yhteystiedoistaan vuotuisella tasolla.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on vuosi kesäkuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden toukokuun viimeiseen päivään.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys järjestää yhden varsinaisen vuosikokouksen sääntömääräisesti toimintakauden aikana. Vuosikokous järjestetään kesä-elokuun aikana.

Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille viestittämällä sähköpostitse.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

9. Käsitellään liittymis-, kannatusjäsenyys- ja jäsenmaksujen suuruudet.

10. Hallitus esittelee toimintasuunnitelman tulevalle toimintakaudelle

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.