Yhdistyksen säännöt

Aisti Sport ry:n sääntömääräinen vuosikokous päivitti yhdistyksen
sääntöjä 11.7.2020. Säännöt päivittyvät tälle sivulle, kun ne on
vahvistettu patentti- ja rekisterihallituksessa.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aisti Sport ja sen kotipaikka on Vantaa.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää vammaisurheilulaji maalipalloa, jonka tehtävänä on edistää
inkluusiota näkövammaisten ja vammattomien henkilöiden välillä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös
edistää jäsenkuntansa terveyttä ja hyvinvointia osallistavalla toimintaympäristöllä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

järjestää maalipallo-, urheilu-ja muita liikuntatapahtumia sekä koulutustilaisuuksia -hankkii tarvittavia
välineitä lajin harrastamiseen ja markkinointiin -järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
-vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Varainhankintana yhdistys voi tuottaa tuotteita tai palvelutuotteita sekä periä jäsenmaksuja. Tuotteet ovat
yhdistyksen tunnuksella merkittyjä asusteita tai välineitä. Palvelutuotteet ovat yhdistyksen urheilu-ja
konsultaatio- tai vapaa-ajan tapahtumia. Tapahtumien yhteydessä voidaan järjestää myös oheistoimintaa
kuten viihteelliset aktiviteetit, arvonnat tai kanttiinipalvelut. Tuotteista ja palvelutuotteista saadut tuotot
ohjataan suoraan yhdistyksen tarkoituksenmukaiseen toimintaan.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi, mikäli haluaa tukea
toimintaa tai ei tule hyväksytyksi varsinaiseksi jäseneksi. Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen
syys- tai kevätkokouksessa, mutta kannatusjäsen on oikeutettu jäsenetuihin yhdistyksen tuotteissa tai
palveluissa.

4. Liittymis-, harjoitus- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.
Maalipallon harrastamis- ja kausimaksun päättää syyskokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta
varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on Kesäkuun ensimmäisestä päivästä
seuraavan vuoden toukokuun viimeiseen päivään ja sen toimikausi astuu voimaan kevätkokouksesta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu ajanmukainen
jäsenrekisterin pitäminen jäsenkunnasta ja heidän yhteystiedoistaan vuotuisella tasolla.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhden
hallituksen jäsenen kanssa.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on vuosi kesäkuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden toukokuun viimeiseen
päivään.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään kesä-
heinäkuussa ja syyskokous elo-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on
jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille viestittämällä sähköpostitse.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
9. Käsitellään liittymis-, kannatusjäsenyys- ja jäsenmaksujen suuruudet.
10. Hallitus esittelee toimintasuunnitelman tulevalle kaudelle:
– Yhdistyksen mahdolliset joukkueiden kokoonpanot seuraavalle kaudelle kansallisiin maalipallosarjoihin.
– Tulevan kauden tapahtumien järjestelyt.
– Tulevan kauden suunnitelma toiminnan rahoittamiselle.
– Maalipallon ja muiden aktiviteettien harrastamismahdollisuudet tulevalla kaudella.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle kansallisiin maalipallosarjoihin ja
harjoitusmahdollisuuksiin:
– Joukkueiden valmennus.
– Kokoonpanot joukkueissa.
– Harjoittelumahdollisuudet maalipallon osalta ja mahdolliset muut liikunnalliset tai urheilulliset
harjoitustapahtumat.
6. Käsitellään osallistumismaksut maalipallon kansallisiin sarjoihin ja muihin seuran järjestämiin
harrastusmahdollisuuksiin.

7. Käsitellään tulevat tapahtumat ja valitaan vastuuhenkilöt tapahtumien järjestämiseen.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.